Krajowe Konsorcjum FEMTOFIZYKA

15 grudnia 2006 r. w Krakowie podpisano porozumienie o utworzeniu Krajowego Konsorcjum pod nazwą „FEMTOFIZYKA". Krajowe Konsorcjum FEMTOFIZYKA powstało w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (Facility for Antiproton and Ion Research) w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań.

Nowym członkiem Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA może zostać każda krajowa szkoła wyższa lub jednostka naukowo – badawcza, w której prowadzi się lub planuje się prowadzić badania naukowe w FAIR po pozytywnym zaopiniowaniu jej wniosku o przyjęcie do Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA przez Radę Krajowego Konsorcjum.

Partnerzy zgodnie uzgodnili, że podmiotem koordynującym działalność Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA oraz reprezentującym Konsorcjum na zewnątrz jest Uniwersytet Jagielloński. W skład Rady Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA wchodzi po jednej osobie z każdego z Partnerów Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA wyznaczonej przez Rektora/Dyrektora jednostki. Warto dodać, iż Koordynatora KKF, który jest równocześnie reprezentantem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krajowym Konsorcjum FEMTOFIZYKA wyznacza Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnym Koordynatorem KKF jest dr hab. Paweł Staszel, który zastąpił dotychczasowego wieloletniego Przewodniczącego Rady KKF prof. dr hab. Zbigniewa Majkę.